Privatumo politika

HomePrivatumo politika
Džiaugiamės, jog esate mūsų klientai ir lankotės mūsų internetiniame puslapyje. Žemiau pateikta privatumo politika reglamentuoja puslapio www.mokek-maziau.lt kliento pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus ir tvarką. Jūsų pateikti asmens duomenys mūsų internetiniame puslapyje yra tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose ir nustatančiuose aktuose numatytomis taisyklėmis. Privatumo pranešimas paskutinį kartą atnaujintas 2021 09 27 d.

ĮVADAS

 1. Mes vertiname  ir saugome klientų privatumą, todėl šioje Privatumo ir slapukų politikoje (toliau – Politika) skaidriai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus.
 2. Savo Klientų duomenis bei jų privačią informaciją ir apdorojame teisėtai ir sąžiningai.
 3. Renkame tik tuos Klientų duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Įmonės veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Įmonės interneto svetainėse puslapiuose (toliau – Svetainė). Užtikriname, kad renkami ir apdorojami Klientų duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkretiems tikslams.
 4. Perduodami mums savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos taisyklėmis, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jos laikytis.
 5. Privatumo politikos tikslas – informuoti apie Įmonės užtikrinamą Klientų privatumo apsaugą, paaiškinti, kaip Įmonė saugo Klientų asmens duomenis ir padėti Klientams suprasti, kaip Klientų asmens duomenys tvarkomi, kokios yra jų teisės.

SĄVOKOS

 1. Klientas – bet kuris fizinis, juridinis asmuo, duomenų subjektas, kuris užsisako, perka, naudojasi, naudojosi ar yra išreiškęs norą naudotis Įmonės paslaugomis, lankosi Įmonės interneto svetainėje, prekybos vietose, arba yra kaip nors kitaip susijęs su Įmonės teikiamomis paslaugomis.
 2. Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Klientu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).
 3. Duomenų valdytojas – Mokėk Mažiau, Naujoji g. 13, Pagryniai. LT-99160.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 1. Įmonė asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.
 2. Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų, perkamų ar naudojamų Įmonės prekių ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kaip Įmonės svetainės lankytojas, kai užsisako, perka ir (ar) naudojasi Įmonės paslaugomis, lankosi ar registruojasi Įmonės interneto svetainėje.

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

 1. Asmens duomenis Klientas pateikia pats kreipdamasis į Mokėk Mažiau, registruojantis paslaugoms, naudojantis paslaugomis, perkant prekes, dalyvaujant lojalumo programoje, loterijose ar konkursuose, paliekant komentarus, užduodant klausimus.
 2. Asmens duomenys gaunami Klientui lankantis svetainėje, adresu: www.mokek-maziau.lt svetainėje naudoja slapukus. Slapukai – tai failai, saugantys informaciją Kliento kompiuterio kietajame diske arba paieškos programoje. Taip galime nustatyti, kad Klientas lankėsi internetinėje svetainėje anksčiau. Mokėk Mažiau naudoja slapukus, siekiant užtikrinti Klientui pačią patogiausią svetainės peržiūrą.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 1. Pateikdamas Klientas asmens duomenis sutinka, kad Mokėk Mažiau naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus Klientui ir teikdama paslaugas, kurių Klientas tikisi. Kliento asmens duomenys reikalingi šiais tikslais:
  1. Elektroninės prekybos tikslu. Šiuo tikslu renkame šiuos duomenis: vardas, pavardė, pirkimo istorija, prekių pristatymo adresas, ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas), prekės / paslaugos apmokėjimo duomenys, IP adresas.
  2. Tiesioginės rinkodaros, lojalumo programos, reklaminių akcijų (tiesioginės rinkodaros žaidimų, loterijų, konkursų) vykdymo tikslu, nuolaidų, lojalumo kortelių administravimo, teikiant pasiūlymus, naujienas, informaciją, paslaugas, tiekiant produktus ar siunčiant naujienlaiškį, kurių Klientas prašo arba kurie, Mokėk Mažiau nuomone, gali Klientą sudominti, siųsti sveikinimus Šiuo tikslu renkame šiuos duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas;
  3. Elektroninių užklausų ir komentarų administravimo tikslu. Šiais tikslais renkame šiuos duomenis: vardas, elektroninio pašto adresas, teksto turinys.
  4. Kitais tikslais, kuriais Mokėk Mažiau turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis, kai Klientas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Mokėk Mažiau teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis įpareigoja atitinkami teisės aktai.

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

 1. Mokėk Mažiau įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos Klientų asmens duomenų atžvilgiu.
 2. Mokėk Mažiau gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko asmens duomenis Mokėk Mažiau vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Mokėk Mažiau pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.
 3. Mokėk Mažiau taip pat gali teikti Klientų duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.
 4. Mokėk Mažiau garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

 1. Mokėk Mažiau surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) informacinėse sistemose el. formatu. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.
 2. Nors Klientas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti paslaugų, tačiau Mokėk Mažiau ir toliau privalo saugoti Kliento asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

KLIENTO, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISĖS

 1. Klientas turi teisę:
  1. kreiptis į Mokėk Mažiau su prašymu suteikti informaciją apie tai, ar tvarko jo asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
  2. kreiptis į Mokėk Mažiau su prašymu ištaisyti jo asmens duomenis, ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis yra nustatyta, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
  3. kreiptis į Mokėk Mažiau su prašymu ištrinti jo asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik su jo sutikimu, jei Klientas atšaukia atitinkamą sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas;
  4. apriboti jo asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz., laikotarpiui, per kurį Įmonė įvertins, ar Klientas turi teisę prašyti, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti;
  5. gauti jo paties pateiktus asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui (duomenų perkeliamumas);
  6. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, jeigu asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai, įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais (pvz., rinkodaros pasiūlymų gavimas arba dalyvavimas apklausose);
  7. bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu;
  8. nesutikti, kad jam būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi teisinį pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Klientui. Ši teisė netaikoma tuo atveju, kai toks sprendimų priėmimas yra būtinas sutarties su Klientu sudarymo arba vykdymo tikslais, yra leidžiamas pagal taikomus teisės aktus arba Klientas yra davęs aiškų sutikimą tam;
  9. kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, nepavykus išspręsti klausimo su Mokėk Mažiau.
 2. Klientas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Mokėk Mažiau:
  1. teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu:  info@mokek-maziau.lt.
 3. Klientų prašymus dėl duomenų subjekto teisių Mokėk Mažiau nagrinėja nemokamai. Prašymą nagrinėti gali būti atsisakyta arba už tai gali būti imamas atitinkamas mokestis, jei prašymas yra aiškiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais norminiuose aktuose nustatytais atvejais.

KLIENTO ATSAKOMYBĖ:

 1. Informuoti Mokėk Mažiau apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Mokėk Mažiau svarbu turėti teisingą ir galiojančią Kliento informaciją;
 2. Pateikti reikalingą informaciją, kad esant Kliento prašymui Mokėk Mažiau galėtų identifikuoti Klientą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu Klientu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti Klientą). Tai reikalinga Kliento ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie Klientą būtų pateikta tik Klientui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Ši Privatumo politika yra neatskiriama Mokėk Mažiau parduodamų prekių dalis. Plėtojant ir tobulinant Mokėk Mažiau veiklą, Mokėk Mažiau turi teisė bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką.
 2. Privatumo politikos keitimas
 3. Įmonė turi teisę vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje www.mokek-maziau.lt.
 4. Jeigu Klientas nesutinka su nauja Privatumo politikos redakcija, yra suteikta teisė jos atsisakyti raštu el. paštu info@mokek-maziau.lt su sąlyga, kad Klientas praranda teisę naudotis internetinės svetainės www.mokek-maziau.lt paslaugomis kaip prisijungęs vartotojas.
 5. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinės svetainės www.mokek-maziau.lt sistemoje.
Shopping cart
Sign in

No account yet?

Create an Account
Product Categories
Follow:
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. "cookies"), kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašus apie slapukus.
Accept More info